Nhóm Máu

Một nhóm máu có thể được phân loại thành bốn nhóm phổ biến: A, B, AB hoặc O và được gọi là hệ thống ABO. Ngoài ra, hệ thống máu thứ hai gọi là hệ thống Rhesus (Rh) giúp xác định xem nhóm máu là Rh dương hay Rh âm. Xét nghiệm được thực hiện dựa trên mẫu máu cuống rốn giúp xác định nhóm máu ABO và Rhesus của trẻ sơ sinh.