THÔNG BÁO CHẤP THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG TUYỂN DỤNG

Bằng việc nộp hồ sơ để ứng tuyển (sơ yếu lý lịch/đơn ứng tuyển/các tài liệu tham khảo) cho Công ty TNHH Lab Group International Việt Nam (“Công ty”) thông qua bất kỳ hình thức và phương tiện nào (website của Công ty/thư điện tử/mạng xã hội/website tuyển dụng/tại trụ sở Công ty/đường bưu điện/giới thiệu nội bộ, v.v…), ứng viên xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan đến Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) và các chính sách khác của Công ty liên quan đến bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân (nếu có), tự nguyện đồng ý với việc Công ty và các bên có liên quan khác xử lý dữ liệu cá nhân của ứng viên cho các mục đích sau:

–     Đánh giá ứng viên để tuyển dụng vào các vị trí tại Công ty trong từng thời điểm;

–     Liên hệ/thông báo với ứng viên để trao đổi về việc ứng tuyển của ứng viên tại Công ty theo quy trình tuyển dụng trong từng thời điểm;

–     Thông báo cho ứng viên về các cơ hội việc làm phù hợp căn cứ trên dữ liệu cá nhân của ứng viên và Công ty cho rằng ứng viên có thể quan tâm;

–     Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty phát sinh từ bất kỳ hợp đồng, thỏa thuận nào được ký kết giữa Công ty và ứng viên;

–     Sửa đổi, bổ sung, cập nhật những thay đổi của Chính sách bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của Công ty (nếu có).

  1. Loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Dữ liệu cá nhân là:

–     Những thông tin của ứng viên, bao gồm: họ và tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, v.v…), quá trình học tập, làm việc và kinh nghiệm chuyên môn (bao gồm các tài liệu tham khảo như bằng cấp chuyên môn, thư giới thiệu, v.v…), người liên hệ và những thông tin khác mà ứng viên chủ động và tự nguyện cung cấp thông qua sơ yếu lý lịch/đơn ứng tuyển và những thông tin cho thấy ứng viên có sự phù hợp với vị trí ứng tuyển.

–     Trong trường hợp ứng viên được mời và tham gia vào các bài kiểm tra hoặc đánh giá năng lực tùy thuộc vào yêu cầu, tính chất của vị trí cần tuyển dụng, dữ liệu cá nhân còn bao gồm thông tin do ứng viên cung cấp trong quá trình kiểm tra hoặc câu trả lời, kết quả đánh giá, kết quả cuối cùng của ứng viên, điểm số và các đặc tính hồ sơ cá nhân, các yếu tố cá tính và năng lực mềm (như khả năng làm việc nhóm, sự sáng tạo, tính quyết đoán, độ tin cậy, khả năng thích ứng), kỹ năng, hiệu suất, khả năng ngôn ngữ, mức độ hiểu biết (bao gồm cả ghi âm và/hoặc ghi hình mà ứng viên đã được biết và đồng ý cho việc ghi âm và/hoặc ghi hình) hoặc các thông tin khác có liên quan.

–     Các ý kiến và nhận xét của người phỏng vấn trong quá trình tuyển dụng.

Lưu ý: Khi ứng viên cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho Công ty (người tham khảo/quản lý trước của ứng viên, thành viên gia đình, v.v…), ứng viên đại diện và đảm bảo rằng ứng viên đã có được sự đồng ý hoặc cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo Thông báo này.

Xử lý là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

  1. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được xử lý tổng thể hoặc từng phần. Mọi dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu ứng viên của Công ty mà chỉ có những cá nhân có thẩm quyền mới có thể truy cập và sử dụng cho các mục đích trong Thông báo này.

Dữ liệu cá nhân của ứng viên có thể được chuyển cho các công ty khác trong nhóm công ty của Công ty hoặc lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài lãnh thổ Việt Nam cho một hoặc các mục đích trên. Công ty sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của ứng viên ra quốc gia khác ngoài Việt Nam khi phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nếu Công ty tuyển dụng ứng viên, dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được chuyển từ hệ thống quản lý ứng viên sang hệ thống quản trị nhân sự và sẽ được lưu trữ dưới dạng dữ liệu của nhân viên.

  1. Thời gian lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu cá nhân của ứng viên sẽ được lưu trữ theo chính sách của Công ty, trừ khi ứng viên có yêu cầu khác. Dữ liệu sẽ được lập tức xóa bỏ khi dữ liệu được Công ty đánh giá là không còn cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật.

  1. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan

Công ty tuân thủ pháp luật hiện hành và ngăn chặn các trường hợp gây tổn hại hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân ra bên ngoài. Dữ liệu cá nhân của ứng viên chỉ được chia sẻ cho những cá nhân, tổ chức liên quan đến công tác tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của Công ty hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  1. Rủi ro tiềm ẩn

Ngay khi Công ty nhận được dữ liệu cá nhân của ứng viên gửi đến, Công ty sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của Công ty. Tuy nhiên, Công ty mong ứng viên hiểu rằng bất kỳ lúc nào ứng viên tự nguyện chia sẻ và công khai dữ liệu cá nhân của ứng viên trên Internet, dữ liệu cá nhân đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng cho các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty.

Không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, dù Công ty cố gắng hết sức bảo vệ dữ liệu cá nhân của ứng viên theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Công ty không thể bảo đảm hoặc cam kết 100% về tính an toàn của bất kỳ dữ liệu cá nhân mà ứng viên chuyển đến Công ty.

Trong trường hợp xảy ra các rủi ro không mong muốn mà không có lỗi của Công ty, ứng viên đồng ý từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện, yêu cầu bồi thường đối với Công ty liên quan đến các rủi ro này.

  1. Quyền và nghĩa vụ của ứng viên

–     Ứng viên có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, được yêu cầu Công ty chỉnh sửa, xóa, hạn chế xử lý, chấm dứt xử lý, hạn chế tiếp cận, hạn chế chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

–     Ứng viên có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Ứng viên có quyền rút lại sự đồng ý của mình hoặc phản đối Công ty xử lý dữ liệu. Ứng viên có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

–     Đối với các yêu cầu về việc xử lý dữ liệu cá nhân của ứng viên, Công ty sẽ phản hồi theo quy định của pháp luật. Để thực hiện các quyền liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân như trên, ứng viên vui lòng liên hệ theo Thông tin liên hệ tại Thông báo này để được Công ty hỗ trợ.

–     Ứng viên có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

–     Ứng viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  1. Điều khoản chung

Ứng viên đã đọc kỹ và chấp thuận tất cả các nội dung của Thông báo này. Thông báo này và các thỏa thuận khác giữa Công ty và ứng viên được xem là những thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Công ty và ứng viên.

Nếu ứng viên không đồng ý bất kỳ nội dung nào trong Thông báo này, vui lòng ngay lập tức ngừng tham gia ứng tuyển theo chương trình tuyển dụng mà Công ty đã thông báo/công bố/cung cấp.

Công ty có thể điều chỉnh, bổ sung, chấm dứt các điều khoản trong Thông báo này và/hoặc các chính sách khác của Công ty vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước hay cần có sự đồng ý trước của ứng viên. Các điều chỉnh đó sẽ được cập nhật và/hoặc đăng tải trên các trang thông tin công khai của Công ty như website, Facebook, v.v… Ứng viên nên thường xuyên kiểm tra và xem xét nội dung của Thông báo để kịp thời cập nhật bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện. Việc tiếp tục tham gia vào chương trình tuyển dụng của Công ty sau khi nội dung của Thông báo này và/hoặc các chính sách khác của Công ty có bất kỳ thay đổi nào, bất kể là ứng viên đã xem xét hay chưa, được các bên xem như ứng viên đã chấp thuận những thay đổi đó.

Thông báo này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và ứng viên về xử lý dữ liệu cá nhân và thay thế toàn bộ các phiên bản cũ của Thông báo này, mọi cuộc thảo luận hoặc đàm phán trước đó hoặc hiện tại.

  1. Thông tin liên hệ

Trường hợp ứng viên có bất kỳ ý kiến thắc mắc về các thông tin được đề cập tại Thông báo này, vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển dụng của Công ty theo địa chỉ thư điện tử: recruitment@diag.vn.