Điều khoản sử dụng

HỢP ĐỒNG ĐIỀU KHOẢN

Các Điều khoản sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý được thực hiện giữa bạn, cho dù là cá nhân hay nhân danh một thực thể (bạn yêu thích) và Lab Group International Việt Nam ("Công ty", chúng tôi, chúng tôi, hoặc chúng tôi , liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web https://www.diag.vn cũng như mọi hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động khác có liên quan, được liên kết hoặc kết nối với nhau (gọi chung là Trang web ). Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập Trang web, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các Điều khoản sử dụng này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, THÌ BẠN ĐÃ THỰC HIỆN TỪ KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ BẠN PHẢI TỪ CHỐI SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc tài liệu có thể được đăng trên Trang web theo thời gian được kết hợp rõ ràng ở đây bằng cách tham khảo. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thực hiện các thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật Ngày cập nhật cuối cùng của các Điều khoản sử dụng này và bạn từ bỏ mọi quyền để nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm định kỳ xem lại các Điều khoản sử dụng này để được thông báo về các cập nhật. Bạn sẽ phải tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và chấp nhận, những thay đổi trong mọi Điều khoản sử dụng được sửa đổi bởi việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi ngày Điều khoản sử dụng được sửa đổi đó được đăng.

Thông tin được cung cấp trên Trang web không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nơi phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ phải tuân theo bất kỳ yêu cầu đăng ký nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó . Theo đó, những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm khác sẽ tự mình làm như vậy và tự chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Tất cả người dùng là trẻ vị thành niên trong khu vực tài phán mà họ cư trú (thường dưới 18 tuổi) phải có sự cho phép và được giám sát trực tiếp bởi cha mẹ hoặc người giám hộ của họ để sử dụng Trang web. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải cho cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn sử dụng Trang web.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trừ khi có quy định khác, Trang web là tài sản độc quyền của chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, hình ảnh và đồ họa trên Trang web (gọi chung là, Content Content) và các thương hiệu, dịch vụ nhãn hiệu và logo có trong đó (của Mark Marks) được sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Hoa Kỳ, luật bản quyền quốc tế, và các công ước quốc tế. Nội dung và Nhãn hiệu được cung cấp trên Trang web AS AS IS cho chỉ thông tin và sử dụng cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không một phần nào của Trang web và không có Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, sao chép, tổng hợp, tái bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc mặt khác được khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Với điều kiện bạn đủ điều kiện sử dụng Trang web, bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Trang web và tải xuống hoặc in một bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà bạn có quyền truy cập chính xác cho cá nhân, phi thương mại sử dụng. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn trong và cho Trang web, Nội dung và Nhãn hiệu.
 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI DÙNG

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (1) bạn có năng lực pháp lý và bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng này; (2) bạn không phải là trẻ vị thành niên trong phạm vi quyền hạn mà bạn cư trú hoặc nếu là trẻ vị thành niên, bạn đã nhận được sự cho phép của cha mẹ để sử dụng Trang web; (3) bạn sẽ không truy cập Trang thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải của con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hay cách khác; (4) bạn sẽ không sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào; và (5) việc sử dụng Trang web của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện hành hoặc không đầy đủ, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Trang web hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích chúng tôi cung cấp Trang. Trang web không được sử dụng liên quan đến bất kỳ nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc phê duyệt cụ thể.

QUẢN LÝ TRANG WEB

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để: (1) giám sát Trang web về việc vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (2) có hành động pháp lý phù hợp với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm luật pháp hoặc các Điều khoản sử dụng này, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho cơ quan thực thi pháp luật; (3) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kỳ Đóng góp nào của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (4) theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, để xóa khỏi Trang web hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây bất kỳ gánh nặng nào cho hệ thống của chúng tôi; và (5) mặt khác quản lý Trang web theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi và để tạo điều kiện cho hoạt động đúng đắn của Trang web.

HẠN VÀ KẾT THÚC

Các Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Trang web. Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác về các điều khoản sử dụng này, chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, từ chối truy cập và sử dụng trang web (bao gồm chặn một số địa chỉ IP nhất định) cho bất kỳ người nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm bất kỳ đại diện, bảo hành hoặc giao ước nào trong các điều khoản sử dụng này hoặc của bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của bạn vào trang web hoặc xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào.

SỬA ĐỔI VÀ TƯƠNG TÁC

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa nội dung của Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng hoạt động của Trang web.

Chúng tôi không thể đảm bảo Trang web sẽ có sẵn mọi lúc. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến Trang web, dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, cập nhật, tạm dừng, ngừng hoặc sửa đổi Trang web bất cứ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Trang trong bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động của Trang web. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ Trang web hoặc cung cấp bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan.

LUẬT CHI PHỐI

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và xác định theo luật pháp Việt Nam. Companyl và chính bạn đồng ý không thể hủy bỏ rằng các tòa án của Việt Nam sẽ có quyền tài phán độc quyền để giải quyết mọi tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bạn đồng ý gửi tất cả các tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc mối quan hệ được thiết lập theo Thỏa thuận này đến thẩm quyền của tòa án Việt Nam. Công ty cũng sẽ duy trì quyền đưa ra các thủ tục tố tụng về bản chất của vấn đề tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú hoặc, nếu các Điều khoản này được đưa vào trong quá trình giao dịch hoặc nghề nghiệp của bạn, trạng thái của địa điểm kinh doanh chính của bạn .

ĐÍNH CHÍNH

Có thể có thông tin trên Trang web có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót, bao gồm mô tả, giá cả, tính sẵn có và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Bạn hiểu và đồng ý rằng Ứng dụng và Nền tảng được cung cấp cho bạn AS AS IS và trên cơ sở AS AS CÓ S AVN. Trang web được cung cấp trên cơ sở hiện có và có sẵn. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Trang web và các dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu rủi ro duy nhất của bạn. Chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung Trang web hoặc nội dung của bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web. Chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc có sẵn trên cơ sở không bị gián đoạn, an toàn và không có lỗi.
 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, chúng tôi hoặc giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, mẫu mực, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, mất dữ liệu, hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.. 

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm các công ty con, chi nhánh và tất cả các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của chúng tôi, từ và chống lại mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm, yêu cầu hoặc yêu cầu, kể cả luật sư hợp lý 'phí và chi phí, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (1) việc sử dụng Trang web; (2) vi phạm các Điều khoản sử dụng này; (3) mọi vi phạm về các đại diện và bảo hành của bạn được quy định trong các Điều khoản sử dụng này; (4) bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (5) mọi hành động gây hại công khai đối với bất kỳ người dùng nào khác của Trang web mà bạn đã kết nối thông qua Trang web. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của bạn, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho chúng tôi và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, với sự bảo vệ của chúng tôi đối với các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào thuộc đối tượng bồi thường này khi nhận thức được điều đó.
 

DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền tải đến Trang web nhằm mục đích quản lý hiệu suất của Trang web, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên thường xuyên, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu bạn truyền hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động nào bạn đã thực hiện khi sử dụng Trang web. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát hoặc tham nhũng của bất kỳ dữ liệu nào như vậy và bạn từ bỏ bất kỳ quyền hành động nào chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kỳ mất mát hoặc tham nhũng nào của dữ liệu đó.

GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ, GIAO DỊCH VÀ CHỮ KÝ

Truy cập Trang web, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận các liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà giao tiếp đó phải được viết thành văn bản. BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÁC KÝ HIỆU ĐIỆN TỬ, HỢP ĐỒNG, ĐƠN HÀNG, VÀ HỒ SƠ KHÁC VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THÔNG BÁO, CHÍNH SÁCH VÀ HỒ SƠ GIAO DỊCH GIAO DỊCH HOẶC HOÀN THÀNH CỦA CHÚNG TÔI. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kỳ đạo luật, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác trong bất kỳ khu vực tài phán nào yêu cầu chữ ký gốc hoặc giao hoặc lưu giữ hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kỳ phương tiện nào khác hơn phương tiện điện tử.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản sử dụng này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được đăng bởi chúng tôi trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web tạo thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không hoạt động như sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Các Điều khoản sử dụng này hoạt động đến mức tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại, chậm trễ hoặc không hành động gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần nào trong điều khoản của các Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể bị nghiêm trọng từ các Điều khoản sử dụng này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại điều khoản. Không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản sử dụng hoặc sử dụng Trang web này. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản sử dụng này sẽ không được hiểu đối với chúng tôi nhờ vào việc soạn thảo chúng. Bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp phòng vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản sử dụng này và việc các bên không ký kết để thực hiện các Điều khoản sử dụng này.