xét nghiệm tổng quát

Gói Xét Nghiệm Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Nâng Cao (Nam) – Cao Thắng 

(*): Gói Xét Nghiệm Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Nâng Cao …