xét nghiệm định kỳ

Gói Xét Nghiệm Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Cơ Bản (Nữ) – Cao Thắng 

(*) Gói Xét Nghiệm Tổng Quát + Chẩn Đoán Hình Ảnh – Cơ Bản …