test package

Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Platinum 

(*) Lưu ý: Chẩn đoán hình ảnh chỉ áp dụng thực hiện tại chi …

Gói Xét Nghiệm Tổng Quát DIAG WELLNESS – Gold 

Nhằm phát hiện các bệnh lý sớm ngay từ khi chưa có dấu hiệu …