sở y tế

Liên Thông Kết Quả Xét Nghiệm Tại DIAG Trên Hệ Thống Khai Báo Y Tế Điện Tử

Từ ngày 10/7/2021, các cơ sở xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 thực hiện liên …