smallpox

Phiên Bản Dành Cho Chuyên Gia: Phân Biệt Về Mặt Lâm Sàng Đậu Khỉ ( Bệnh Đậu Mùa) Vs. Thủy Đậu

Bệnh đậu khỉ, một bệnh hiếm gặp, gây ra bởi vi rút đậu khỉ. …