Uric Acid Nước tiểu

14935-1G

Phương pháp:

Uricase

Chuyên mục:

Tổng Quát; Gout

Loại mẫu:

Nước Tiểu

30,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm