Urea Nước tiểu

22700-9

Phương pháp:

Uricase

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước Tiểu

45,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm