Urea

22700-9

Phương pháp:

Uricase

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước Tiểu

50,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Hạn chế ăn chế độ ăn giàu đạm trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm