Tỷ lệ Protein/Creatine

34366-5G

Phương pháp:

Calculation

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước Tiểu

75,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Trong trường hợp lấy nước tiểu 24 giờ, hạn chế vận động thể lực

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm