Tỷ lệ Microalbumin:Creatinine

58447-4

Phương pháp:

Calculation from Microalbumin and Creatinine

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước Tiểu

71,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm