Tốc độ lắng máu VS

30341-2

Phương pháp:

Westergren method

Chuyên mục:

Huyết học

Loại mẫu:

Máu Toàn Phần

30,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm