Syphilis Treponema Pallidum (Syphilis TP)

24110-9

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Bệnh Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Huyết Thanh

105,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm