**Syphilis Treponema pallidum (Syphilis TP)

24110-9

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Bộ nhiễm (TORCH;Bệnh lây nhiễm đường tình dục)

Loại mẫu:

Huyết Thanh

95,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm