Sinh hóa; Phân tích nước tiểu

50556-0

Phương pháp:

Fluorescence flow cytometry (FFC) – Fully automatic)

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Nước Tiểu

30,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm