SARS-CoV-2 (COVID-19) RT-Realtime PCR (mẫu gộp)

95424-8P5

Phương pháp:

RT Realtime PCR

Chuyên mục:

COVID; Bệnh Truyền Nhiễm

Loại mẫu:

Mẫu Tỵ Hầu Gộp

Thời gian trả kết quả:

10:00 AM next day (hôm sau)

990,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm