Nuôi cấy, định danh, kháng sinh đồ, cặn lắng nước tiểu

LP373754-3

Chuyên mục:

Vi sinh

Loại mẫu:

Nước Tiểu

Thời gian trả kết quả:

3 days. **If the results are abnormal and need further monitoring, we will actively contact customer service or sales admin ro rescheduel to ensure the quality of the results (results will not exceed 5 days from the date the sample received).

180,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm