Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi – mẫu thứ 2

79375-2

Phương pháp:

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct

Chuyên mục:

Vi sinh; Lao

Loại mẫu:

Đàm

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm