Natri

35678-2

Phương pháp:

Ion-selective electrode, indirect measurement after sample dilution

Chuyên mục:

Tổng Quát; Vi Chất

Loại mẫu:

Nước Tiểu

22,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm