**Lupus Anticoagulant Confirmatory

75515-7

Chuyên mục:

Tự miễn

Loại mẫu:

Huyết Tương

780,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm