Độ thanh thải Creatinine (công thức Cockcroft-Gault)

35591-7G

Phương pháp:

Calculation from Creatinine in blood

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Huyết thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm