Điện giải đồ; Ion đồ

5231-5

Phương pháp:

Ion-selective electrode, indirect measurement after sample dilution

Chuyên mục:

Tổng Quát; Điện giải

Loại mẫu:

Huyết Thanh

60,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhin đói trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm