Creatinin

14682-9

Phương pháp:

Kinetic process with alkaline Picrate

Chuyên mục:

Tổng Quát; Thận

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm