Clo; Clorua

2075-0

Phương pháp:

Ion-selective electrode, indirect measurement after sample dilution

Chuyên mục:

Tổng Quát; Điện giải

Loại mẫu:

Huyết Thanh

20,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Nhin đói trước khi lấy mẫu.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm