Cholinesterase

2098-2

Phương pháp:

DGKC Butyrylthiocholin 37 °C

Chuyên mục:

Tổng Quát

Loại mẫu:

Huyết Thanh

150,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Ngưng sử dụng thuốc ảnh hưởng Cholinesterase trong vòng 24 giờ trước khi lấy mẫu. Vui lòng tham vấn ý kiến bác sĩ về loại thuốc cần ngưng sử dụng.

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm