Carcinoma Embryonic Antigen (CEA)

83085-1

Phương pháp:

Chemiluminsescent microparticle immunoassay

Chuyên mục:

Dấu ấn Ung Thư

Loại mẫu:

Huyết Thanh

180,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm