Canxi

14637-3G

Phương pháp:

Arsenazo III

Chuyên mục:

Tổng Quát; Khoáng

Loại mẫu:

Nước Tiểu

30,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm