Cần xa

70145-8

Phương pháp:

Immunochromatographic

Chuyên mục:

Chất gây nghiện

Loại mẫu:

Nước Tiểu

80,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm