Amylase Nước tiểu

1799-6

Phương pháp:

Enzymatic (Hydrolysis of CNPG3)

Chuyên mục:

Tổng Quát; Tụy

Loại mẫu:

Nước Tiểu

30,000 đ

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm

Lưu ý trước khi xét nghiệm

Không có yêu cầu đặc biệt

Tìm địa chỉ Diag để xét nghiệm