Anti Cardiolipin IgG

24385-7

359,000 đ

View collection center
Leave your phone number for a free consultation call!

Category:

Autoimmune

Sample Type:

Serum

Technique:

Định lượng antiCardiolipin IgG bằng phương pháp ELISA/miễn dịch hóa phát quang/ điện hóa phát quang