Tỷ lệ Cholesterol/HDL

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

32309-7G

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Calculation from Cholesterol and HDL