Thuốc lắc

80,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14267-9

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước Tiểu

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Rapid test