Thay băng vết mổ

125,000 đ

Mã số xét nghiệm:

103-211

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm