Testosterone tự do

560,000 đ

Mã số xét nghiệm:

24125-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Calculate from Testosterone and SHBG