Sắt

40,000 đ

Mã số xét nghiệm:

14798-3

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Ferene