Rửa tai

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

103-201

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm