Quan sát dưới kính hiển vi, nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

200,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP373700-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Máu Toàn Phần

Chi tiết xét nghiệm