Quan sát dưới kính hiển vi, nuôi cấy, định danh và kháng sinh đồ

175,000 đ

Mã số xét nghiệm:

LP373738-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Màng Phổi

Chi tiết xét nghiệm