Protein

40,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2888-6

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Nước Tiểu

Chi tiết xét nghiệm