Protein toàn phần

20,000 đ

Mã số xét nghiệm:

2885-2

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Biuret Reaction