Protein phản ứng C

55,000 đ

Mã số xét nghiệm:

1988-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Turbidimetric/Immunoturbidimetric