Zalo Button

Protein C**

400,000 đ

Mã số xét nghiệm:

27820-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Tương

Chi tiết xét nghiệm