Procalcitonin (PCT)

300,000 đ

Mã số xét nghiệm:

75241-0

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Electrochemiluminsescence immunoassay