Phết máu ngoại biên

40,000 đ

Mã số xét nghiệm:

5909-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Whole Blood EDTA

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Giemsa stain and microscopy observation