Paragonimus IgM

91,000 đ

Mã số xét nghiệm:

51449-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Huyết Thanh

Chi tiết xét nghiệm