Nội soi tai mũi họng (có hình ảnh)

250,000 đ

Mã số xét nghiệm:

103-101

Yêu cầu đối với mẫu

Chi tiết xét nghiệm