Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

63433-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Khớp

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct