Nhuộm Zeihl vi khuẩn kháng acid, quan sát dưới kính hiển vi

60,000 đ

Mã số xét nghiệm:

58945-7

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Dịch Màng Bụng

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Zeihl stain; Light Microscopic observation Direct