Nhuộm Gram, quan sát dưới kính hiển vi tìm nấm

50,000 đ

Mã số xét nghiệm:

644-5

Yêu cầu đối với mẫu

Loại mẫu

Da

Chi tiết xét nghiệm

Phương pháp

Gram stain; Light Microscopic observation Direct